این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

    همایش فرهنگ و تمدن پزشکی درعصررضوی، باهدف شناسایی دستاوردهای علمی وپیشرفت فرهنگی مسلمانان دردوره ی ازتاریخ اسلام بادرنظر داشتن نقش ائمه(ع) طراحی شده است.

مفهوم شناسی و قلمرو

فرهنگ و تمدن : مجموعه دستاوردها، سازکارهای زندگی ونوع تعامل آدمیان بایکدیگر درحوزه پزشکی به مفهوم عام ، درجامعه مدنظر است.

پزشکی : همه اموری که به مقوله علوم و خدمات پزشکی مربوط می شود.

عصر رضوی : دوره ی از تاریخ اسلام شیعی که بامحوریت امام رضا(ع)رقم خورده است. این دوره از آغاز امامت امام کاظم(ع) (سال 148 هجری) تا آغاز غیبت صغری امام زمان (ع)(سال 260 هجری) را به عنوان ابناء الرضا در برمی گیرد.