این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 1. مرکز علمی پزشکی در عصر رضوی

  • بیمارستان ها
  • خانه حکیمان
  • کتابخانه ها
  • مدارس پزشکی

   

 2. آثار ودستاوردهای علمی پزشکی در عصر رضوی

  • تالیف های پزشکی
  • ترجمه های پزشکی
  • دستاوردهای دارویی، مفرده، ترکیبی وشیمیایی
  • ابزارپزشکی
  • شاخه های تخصصی
  • ابداع های پزشکی

   

 3. روش ها و اصول پزشکی در عصر رضوی

  • مبانی پزشکی (بنیادهای انسان شناسانه، هستی شناسانه، جامعه شناسی، ... )
  • فلسفه پزشکی
  • روش هاوشیوه های اموزش پزشکی
  • روش تحقیق درپزشکی حکیمان اسلامی
  • روش های شناسایی داروها و درمان های فراعلمی
  • پزشکی وطبقه بندی علوم
  • نقش ائمه درعلوم پزشکی
  • حکمت وپزشکی

   

 4. آداب وسنت های پزشکی در عصررضوی

  • نظام پزشکی
  • روابط با بیمار
  • آموزه های اخلاق پزشکی ابنائ الرضا (ع)
  • تشریفات
  • اخلاق پزشکی

   

 5. مشاهیر (نام آوران ، نام داران ) پزشکی درعصررضوی

  • طبیب های مسلمان
  • طبیب های غیرمسلمان
  • زن های طبیب
  • مترجم های حوزه پزشکی
  • مولف های حوزه پزشکی

   

 6. زمینه های فکری، فرهنگی و اجتماعی درعصررضوی

  • عوامل رشدتمدن اسلامی- پزشکی
  • آسیب های تمدن و فرهنگ پزشکی
  • ایران وپزشکی اسلامی
  • حاکمیت وعلوم پزشکی
  • شیعه و علوم پزشکی
  • روابط علمی پزشکی مسلمانان بادیگر ملل ( دادوستد علمی، فرهنگی و ... )