این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


پوستر کنفرانس
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئيس همايش :
دکتر مهدي ابراهيمي
دبير همايش :
دکتر محمد علي سردار
دبير اجرايي همايش :
دکتر محمدتقي شاکري
دبير علمي همايش :
دکتر عليرضا واسعي